Frysk

Eewal
harmonie
sfeerbeeldleeuwarden
Nevelfonteintjes

Parkeargaraazjes Ljouwert

Foar it parkearen yn it sintrum fan Ljouwert kinne jo terjochte yn ien fan de fjouwer parkeargaraazjes: Zaailand, Oldehove, Klanderij en Hoeksterend. Op dizze webside sjogge jo krekt wêr't jo wêze moatte.

By it ynriden fan 'e stêd folgje jo de sinjalearringsbuorden nei de troch jo keazen parkeargaraazje.
Op dizze sinjalearringsbuorden stiet oanjûn oft de parkeargaraazje frij is en hokker alternativen der bean wurde.

Yn de parkeargaraazje is altyd personiel om jo fierder te helpen. Der binne toiletfoarsjennings en der binne buggy's te hier.
Ek fine jo op dizze webside in oersjoch fan de oerdútsen fytsestallings yn Ljouwert.

Iepeningstiden sintrale parkeargaraazje

Parkeargaraazje Zaailand: Moandei o/m moandei 24 oeren deis iepen.

Tariven

It parkearen yn parkeargaraazje Zaailand kostet maksimaal € 8,00 per dei (fan 06.00 oere oant 06.00 oere). It taryf wurdt per minút berekkene, en wurdt net yn oeren ôfrûn. Jûns – mei útsûndering fan de keapjûnen- is it taryf steld op € 3,00 (fan 19.00 oere oant 06.00 oere).

Algemene informatie

Voor algemene informatie over de Parkeergarages Leeuwarden kunt u bellen met 058-2128005.

In maart 2011 is de vernieuwde parkeergarage Zaailand in gebruik genomen. Deze parkeergarage behoort, evenals de garage Oldehove, tot de hoogst gewaardeerde parkeeraccommodaties van ons land.

De garages zijn goed verlicht, ruim opgezet en vriendelijk in kleurstelling.